Θέσεις εργασίας » 12 προσλήψεις στην 19η ΕΒΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

12 προσλήψεις στην 19η ΕΒΑ

12 προσλήψεις στην 19η ΕΒΑ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του υποέργου 5 «Αρχαιολογία» του έργου «Ύδρευση Ανατολικής Πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου», έργο ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη».

  • 3 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
  • 1 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με ειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων)
  • 8 ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ (με ειδίκευση σε αρχαιολογικές εργασίες)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν έντυπο αίτησης και να το υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση Τέρμα Προφήτη Ηλία, Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα, υπόψιν κ. Μαντζάνα Φωτεινή & κ. Θεοφάνους Μαρία (τηλ. επικοινωνίας : 2431076647), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής «Πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ» (http://diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 15-09-2014 έως 19-09-2014).

e-dimosio.gr