Δήμοι Νομού » Δήμος Αγιάς » Επιχορήγηση επιχειρήσεων

Επιχορήγηση επιχειρήσεων

Επιχορήγηση επιχειρήσεων

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα Προγράμματα του ΟΑΕΔ για επιχορήγηση επιχειρήσεων ,με σκοπό την πρόσληψη 10000 ανέργων , ωφελουμένων των δράσεων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα εφόσον υπάρχουν θέσεις κενές- υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις υπαγωγής , ενώ την ίδια αίτηση εκτυπωμένη στην έντυπη μορφή της την καταθέτουν στο ΚΠΑ2 αρμόδιο Γραφείο ΟΑΕΔ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
– Όλες οι επιχειρήσεις, πλην των εξαιρουμένων, οι οποίες αναφέρονται στην Πρόσκληση του ΟΑΕΔ (www. oaed.gr).
– Οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
– Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ-ΣΕΠ)

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ:
– Οι κάτοχοι Δ. Ανεργίας σε ισχύ.
– Όσοι έλαβαν ΒΕΒΑΙΩΣΗ παρακολούθησης κατάρτισης στα Προ-
γράμματα ΤΟΠΣΑ ή ΤΟΠΕΚΟ και είναι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ.
– Οι έχοντες συμπληρώσει το Έντυπο Εξατομικευμένης Προσέγγισης
και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης..
– Να είναι Έλληνες πολίτες ή Ευρωπαίοι πολίτες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Η ημερήσια αποζημίωση για ανέργους που θα προσληφθούν στις επιχειρήσεις , θα είναι 15 ευρώ ημερησίως για όσους είναι κάτω των 25 ετών και 18 ευρώ για όσους είναι άνω των 25 ετών. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται για τους 4 μήνες .

Οι επιχειρήσεις που θα κάνουν αιτήσεις και θα λάβουν την εγκριτική απάντηση , θα λάβουν επιχορήγηση βάσει του Κανονισμού 1407\2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
– Στον ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Λάρισας τηλ. 2410 255 606
– Στον Δήμο ΑΓΙΑΣ τηλ. 24943 50100 και 50115
– Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη « ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ»,

Υπ’ όψιν Κον Κωσταρά Στέφανο, τηλ. 210 6743835.

Διαβάστε επίσης: