Ελλάδα » Τροπολογία για την αξιολόγηση

Τροπολογία για την αξιολόγηση

Τροπολογία για την αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του νόμου 4250/2014 θεσμοθετήθηκε και ισχύει η συγκριτική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, εισήχθησαν ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης για το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ, που διαχρονικά βαθμολογούντο στη συντριπτική τους πλειοψηφία με άριστα.

Ειδικότερα, με 9 -10 βαθμολογείται έως και το 25% των υπαλλήλων, με 7 – 8 έως και το 60% και με 1- 6 το 15%.

Με την τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», γίνονται προσθήκες και βελτιώσεις στο πλαίσιο αξιολόγησης.

Με την τροπολογία διευκρινίζεται, όπως έχει επισημάνει πολλές φορές δημόσια η πολιτική ηγεσία του ΥΔΜΗΔ, ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης του έτους 2013 δεν θα επιφέρουν καμία δυσμενή έννομη συνέπεια – μισθολογικού, υπηρεσιακού ή άλλου χαρακτήρα – για τους αξιολογούμενους υπαλλήλους.

Αποσαφηνίζεται, επίσης, εκ νέου ότι το ισχύον σύστημα αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζεται αποκλειστικά για το έτος αξιολόγησης 2013. Για το έτος 2014 η αξιολόγηση θα διενεργηθεί βάσει του νέου, πάγιου συστήματος που θα θεσπιστεί εντός των προσεχών μηνών.

Η συγκριτική αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο καλύτερης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, αλλά και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της διοίκησης. Για το λόγο αυτό, προσδιορίζονται συγκεκριμένα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης των υπαλλήλων που θα αξιολογηθούν στη χαμηλότερη κλίμακα.

Τέτοια μέτρα είναι η συμμετοχή τους σε πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, η επιμόρφωση σε άλλο αντικείμενο μέσα από τις δημόσιες δομές δια βίου μάθησης, η ανάπτυξη ορισμένης δεξιότητας, η βελτίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και η εκούσια μετακίνηση εντός της υπηρεσίας.

Η τροπολογία προβλέπει, επίσης, την απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης, σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν προβεί στην αυτοαξιολόγηση. Εάν, δηλαδή, η αυτοαξιολόγηση δεν υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η περαιτέρω διαδικασία (εισήγηση και αξιολόγηση των υπαλλήλων) δεν αναστέλλεται. Τα στοιχεία των αξιολογούμενων και η περίοδος αξιολόγησης συμπληρώνονται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού.

Τέλος, οι προθεσμίες για τις εκθέσεις αξιολόγησης επανακαθορίζονται ως εξής:

- Έως την 1η Σεπτεμβρίου εκδίδεται η απόφαση επιμερισμού ποσοστών

- Εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου συντάσσεται η αυτοαξιολόγηση, μετά το πέρας του οποίου συντάσσονται εντός 15 ημερών οι εισηγήσεις, εφόσον απαιτούνται.

- Εντός μηνός από το πέρας της προθεσμίας συμπλήρωσης της αυτοαξιολόγησης ή της εισήγησης, εφόσον απαιτείται, συντάσσονται οι εκθέσεις αξιολόγησης από τους αξιολογητές.

Διαβάστε επίσης: