Θέσεις εργασίας » 3 θέσεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Τεμπών

3 θέσεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Τεμπών

3 θέσεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Τεμπών

Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών –επάνδρωση όλων των πλαζ του Δήμου Τεμπών που έχουν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου και τουριστικής προβολής- για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα:

3 ΔΕ Ναυαγοσωστών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού
3. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την εξής υπεύθυνη δήλωση: α) πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (Άρθρο 69 του Ν. 3584/2007 και Άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2001), β) δεν έχω κώλυμα δίμηνης απασχόλησης σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ134/19-07-2004/Τεύχος Α’). Δεν έχω συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένουχρόνου με τον Δήμο Τεμπών, με την ειδικότητα ΔΕ Ναυαγοσωστών κατά τους προηγούμενους τρείς (3) μήνες με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας, γ) δεν έχω κώλυμα δίμηνης απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 1434/28-06-2007/Τεύχος Α’). Δεν έχω συνάψει καμία σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με φορέα του Δημοσίου Τομέα, της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει του δύο (2) μήνες μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών (παρέχετε από τον Δήμο).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο στα γραφεία του Δήμου Τεμπών (Δ/νση: Μακρυχώρι, τηλ: 24953-50410) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Παπαδημητρίου Δήμητρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00- 13:30). Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι μέχρι και 11/08/2014

Διαβάστε επίσης: