Δήμοι Νομού » Δήμος Φαρσάλων » Εργασία στο Δήμο Φαρσάλων

Εργασία στο Δήμο Φαρσάλων

Εργασία στο Δήμο Φαρσάλων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φαρσάλων, που εδρεύει στα Φάρσαλα , και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (ομάδας Β” τάξης Δ” & ομάδας Ζ” τάξης Γ” & ομάδας Γ” τάξης Γ”) 1
ΥΕ Εργάτες 2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ