Οικονομία » Τι αλλάζει στον φόρο ακινήτων

Τι αλλάζει στον φόρο ακινήτων

Τι αλλάζει στον φόρο ακινήτων

Αλλαγές στον φόρο ακινήτων φέρνει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή σε νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού.

Με τις διατάξεις παρέχεται κίνητρο στους φορολογουμένους για υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων των ετών 2011 έως και 2013, για να δημιουργηθεί ορθή εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης, συνεπώς και του Περιουσιολογίου ακινήτων και της βάσης επιβολής του νέου φόρου επί των ακινήτων.

Παράλληλα καθορίζονται παραδοχές για το Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου, απαραίτητες για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων, λόγω έλλειψης της γεωγραφικής απεικόνισης περιοχών ή άλλων στοιχείων στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τις ρυθμίσεις αυτές η φορολογητέα αξία των ακινήτων, σύμφωνα με το euro2day.gr, υπολογίζεται με τον ευνοϊκότερο για το φορολογούμενο τρόπο.

Επιπλέον ορίζονται οι διαδικασίες διόρθωσης (συμπλήρωσης, διαγραφής ή τροποποίησης ακινήτων) της δήλωσης και ορίζεται το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο ο φορολογούμενος μπορεί να διορθώσει στοιχεία των ακινήτων του μετά την έκδοση της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρεται, αν από τις τροποποιήσεις που θα κάνουν οι φορολογούμενοι προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των 300 ευρώ πριν την τελική εκκαθάριση θα γίνει έλεγχος της εφορίας.

Παράλληλα ορίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων στις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής αρχίζει από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς, προκειμένου οι σχετικές προθεσμίες να είναι συμβατές με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Επίσης, ειδικά για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή, για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων από την Τι Ιανουάριου 2014 μέχρι και την 31π Αυγούστου 2014, ορίζεται ότι η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.

Αναλυτικά:

* Ορίζεται η 16η Νοεμβρίου ως η καταληκτική ημερομηνία πραγματοποίησης των μεταβολών της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014, για τα νομικά πρόσωπα που δήλωσαν το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους της 1ης Ιανουάριου 2011 με την υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου υπολογιστικών φύλλων εφαρμογών γραφείου.

* Προβλέπεται ότι, η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων από τους κληρονόμους για κληρονομιαία ακίνητα αρχίζει εντός τριάντα ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς.

* Ειδικά η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα οριζόμενα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί ακινήτων από την 1η Ιανουάριου 2014 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2014 (ήταν μέχρι 31 Μαΐου 2014) υποβάλλεται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2014. (Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία ήταν μέχρι 30 Ιουνίου 2014).

* Οι οριζόμενες διατάξεις αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων, δεν εφαρμόζονται σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλονται μέχρι και την 30/11/2014 για τη διόρθωση δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013, εκτός αν προκύπτει φόρος προς επιστροφή.

Στον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων προχωρούν οι εξής αλλαγές:

Ως Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας, λαμβάνεται υπόψη ο Σ.Α.Ο. που περιλαμβάνεται στις αποφάσεις προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων, ανεξάρτητα από το συντελεστή δόμησης της περιοχής.

Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες υπάρχουν δύο ή περισσότερες τιμές Σ.Α.Ο. και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης του ακινήτου, λόγω έλλειψης της γεωγραφικής απεικόνισης της περιοχής σε χάρτη, λαμβάνεται η μικρότερη τιμή Σ.Α.Ο.

Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων από το έτος 2011, στις οποίες δεν υπάρχουν τιμές Σ.Α.Ο., ως Σ.Α.Ο. λαμβάνεται η τιμή 0,60.

Η αξία των οικοπέδων εντός των οποίων βρίσκονται ειδικά κτίσματα δεν θα υπολογίζεται με βάση την παρ.2 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950, αλλά σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή ζώνης της οικείας Δημοτικής Ενότητας ή Δήμου ή Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας.

Για τη φορολογητέα αξία των οικοπέδων εντός των οποίων βρίσκονται άλλα κτίσματα, συνυπολογίζεται και ο συντελεστής οικοπέδου, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 1.

Ορίζεται σε 0,65 ο συντελεστής κατηγορίας κτίσματος για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας αποθηκών που βρίσκονται εντός αγροτεμαχίων.

Επιπλέον:

* Καθορίζεται ως χρόνος έναρξης επιβολής των τόκων και προστίμων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, στις περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούμενος δεν υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων ή υποβάλλει εκπρόθεσμη ή ανακριβή δήλωση και εξ αυτού του λόγου δεν διενεργείται εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α., η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους.

* Διευκρινίζεται ποιες τιμές ζώνης (προκειμένου για κτίσματα) και ποιες τιμές εκκίνησης και συντελεστές οικοπέδου και αξιοποίησης οικοπέδου (προκειμένου για οικόπεδα) λαμβάνονται υπόψη, εάν δεν έχουν καθορισθεί τέτοιοι (ες) ούτε στη Δημοτική Ενότητα, ούτε στο Δήμο, ούτε στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές της οικείας Περιφέρειας.

* Παρέχεται στους φορολογούμενους η δυνατότητα, ειδικά για το έτος 2014, να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν στοιχεία της δήλωσης ακινήτων, με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, μέχρι 30-11-2014. Εφόσον από την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής, προκύπτει μείωση του φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά τον έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης.

Εάν, μετά την υποβολή της ανωτέρω τροποιητικής δήλωσης, υποβληθούν νέες τροποποιητικές δηλώσεις, μέχρι 30-11-2014, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάρισή της πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον από τη δήλωση προκύπτει μείωση φόρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων καθορίζεται η μηχανογραφική σύνθεση των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. κ.λπ.

* Προβλέπεται ότι, τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τα αποδεικτικά ενημερότητας, που εκδόθηκαν την 6η Ιουνίου 2014, είναι ισχυρά.

*
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αντί του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου κληρονομιάς από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία καταβολής του με μετρητά.

ΠΗΓΗ: euro2day.gr