Θεσσαλία » Αντικατάσταση δικτύου Ταυρωπού

Αντικατάσταση δικτύου Ταυρωπού

Αντικατάσταση δικτύου Ταυρωπού

Στην αντικατάσταση της κεντρικής διώρυγας του αρδευτικού έργου Ταυρωπού προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς ο περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο. Όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός:

«Με σχέδιο και προγραμματισμό η αιρετή Περιφέρεια στηρίζει τον αγροτικό κόσμο πραγματοποιώντας εργασίες συντήρησης σε έργα που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους. Το αποχετευτικό – στραγγιστικό δίκτυο Ταυρωπού παρουσιάζει σημαντικές φθορές στην προσαγωγό διώρυγα στις κύριες διώρυγες αλλά στα άλλα δίκτυα με αποτέλεσμα τις διαρροές νερού, τις καταστροφές αγροτικών δρόμων και των καλλιεργειών. Με τα έργα συντήρησης στοχεύουμε στο να εξαλειφθούν οι διαρροές νερού και να υπάρχει ομαλή ροή στο αρδευτικό δίκτυο Ταυρωπού».

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνει, η εκθάμνωση εδάφους & η εκρίζωση δενδρυλλίων περιμετρικά της κεντρικής διώρυγας σε μήκος 60,00 μ & πλάτους 2,00 μ, η καθαίρεση της περίφραξης, των διωρύγων 50,00 μ.μ της κεντρικής στη Τ.Κ Μητρόπολης, και λοιπές τεχνικές εργασίες. Έπειτα θα γίνει η κατασκευή της νέας κεντρικής διώρυγας Ι στη Τ.Κ Μητρόπολης σε μήκος 60,00 μ , σημείο 1 Χ.Θ +1.000,00 έως το σημείο 2 Χ.Θ+1.060,00 , πάχους 0,20 μ , Σχ. 1-2 , με την ίδια διατομή και στα ίδια υψόμετρα για την ομαλή λειτουργία του δικτύου .

Οι διώρυγες θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25 και οπλισμού S 500 ενώ για την καλύτερη κατασκευή αυτών προβλέπεται η χρησιμοποίηση επιταχυντών σκλήρυνσης , προστασίας έναντι παγετού και στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος.
Aνά 2,50 μ θα κατασκευαστούν αρμοί με ταινία στεγάνωσης τύπου WATERSTOP πλάτους 240 χιλστ. και η σφράγιση του αρμού προς την πλευρά του νερού θα γίνει με ασφαλτικό υλικό τύπου PLASTI JOINT.

Προβλέπεται επίσης η κατασκευή περίφραξης με πασσάλους από χαλύβδινα προφίλ με την απαιτούμενη αντισκωρική προστασία με συρματόπλεγμα τετραγωνικής οπής και στην απόληξή της με σύρμα ακανθωτό γαλβανισμένο και στις δύο πλευρές συνολικού μήκους 60,00 μ.

Το έργο αποτελεί τμήμα του έργου «Αντικατάσταση κεντρικών διωρύγων αρδευτικού έργου Ταυρωπού» και η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων έγινε με την αριθμ. 125716/20-05-2010 Κοινή απόφαση Υπουργών Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , Πολιτισμού και Τουρισμού και ισχύουν μέχρι 31-12-2019..

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 (με Φ.Π.Α.) και η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Πρόγραμμα ΚΑ.Π 2014.