Θέσεις εργασίας » 645 εποχικές προσλήψεις ζητούν τα ΕΛΤΑ

645 εποχικές προσλήψεις ζητούν τα ΕΛΤΑ

645 εποχικές προσλήψεις ζητούν τα ΕΛΤΑ

Αίτημα πρόσληψης 645 εποχικών υπαλλήλων έχει υποβληθεί στο υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων προκειμένου να ενισχυθούν τα ΕΛΤΑ όλης της χώρας. Το αίτημα εκκρεμεί εδώ και καιρό ωστόσο η πρόσληψη του νέου προσωπικού καθίσταται επιτακτική υπόθεση καθώς τα ταχυδρομεία αδυνατούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω καλοκαιριού.

24ωρη απεργία εξήγγειλε το Σωματείο Ταχυδρόμων

Tο Σωματείο Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ Αθήνας και Ν. Αττικής προχωρά σε 24ωρη απεργία την Τετάρτη 16 Ιουλίου, διεκδικώντας την άμεση πρόσληψη εποχικών υπαλλήλων. Την ίδια στιγμή, το σωματείο εργαζομένων προειδοποιεί ότι, αν δεν επιλυθούν τα προβλήματα, θα προχωρήσει σε νέα τετραήμερη απεργία από τις 11 Αυγούστου έως και τις 14 Αυγούστου.

Σε ανακοίνωσή του το σωματείο ζητά την άμεση διασφάλιση επιπλέον προσωπικού, χωρίς άλλες υπεκφυγές, ώστε να καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία του ταχυδρομείου.

Οι θέσεις απευθύνονται σε αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι θα προσληφθούν με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Οι ειδικότητες που θα προκηρυχθούν, είναι οι ακόλουθες:

  • ΔΕ Διανομέων
  • ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
  • ΔΕ Οδηγών
  • ΥΕ Διαμετακομιστών

Αναλυτικά για κάθε ειδικότητα ζητούνται τα εξής:

ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ: Οσοι ενδιαφέρονται να καλύψουν τις θέσεις των διανομέων θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της διανομής και να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 9, καταδίκης, υποδικίας, δικαστικής συμπαράστασης. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν είναι το πτυχίο ή δίπλωμα σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ανεξαρτήτως κυβικών (πλην μοτοποδηλάτου).

ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Οι υποψήφιοι για τις θέσεις εσωτερικής εκμετάλλευσης οφείλουν να διαθέτουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Β’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή  πτυχίο Α’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων ή Οικονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, καθώς και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ: Οι υποψήφιοι για τις θέσεις οδηγών οφείλουν να διαθέτουν α) δίπλωμα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και β) επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας σε ισχύ.

ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ: Για τις θέσεις των διαμετακομιστών ζητείται απολυτήριο Γυμνασίου ή παλαιού Δημοτικού για όσους έχουν αποφοιτήσει έως και το 1980.

ΠΗΓΗ: e-dimosio.gr